Záruční podmínky

Reklamační řád

1. Úvodní ustanovení

 1. Tento reklamační řád (dále jen „Reklamační řád“) obchodní společnosti  Vladimír Korta - JAMI , se sídlem  Krmelínská 422/200a 72400 Ostrava - Nová Bělá, identifikační číslo: 62267086, registrován pod spisovou značkou ev.č.380705-12619-01 sp.zn.č.j. Z1205/98 ze dne 24.11.1998 u ŽÚ městského obvodu Ostrava - Jih  (dále jen „prodávající“) definuje práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění (dále „reklamace“).
  '
 2. Smluvními stranami jsou prodávající a jiná fyzická osoba (dále „kupující“).
   
 3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 5. Tato ustanovení uvedená v bodech 1 až 5 výše se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.


2. Uplatnění reklamace

 1. Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, "Štramberská 30, Ostrava Vítkovice" osobně, nebo zasláním zboží spolu s reklamačním formulářem prostřednictvím „České pošty“, či zásilkové služby „DPD“
   
 2. Prodávající se zavazuje zajistit přítomnost pracovníka oprávněného řešit reklamace po celou dobu provozní doby provozovny.
   
 3. Reklamační formulář je přiložen jakožto příloha reklamačního řádu.
   
 4. Kupující je povinen prokázat datum nákupu přiloženým daňovým dokladem, jeho kopií, nebo při platbě převodem na účet výpisem z účtu.
   
 5. Kupující nemá právo nárokovat reklamaci na vadu, na kterou byla v minulosti již poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
   
 6. Spotřebitel má možnost uplatnit svá práva reklamace ve lhůtě do 2 let od uzavření kupní smlouvy.
   
 7. Kupující, který není spotřebitel, má možnost uplatnit svá práva reklamace ve lhůtě do 1 roku od uzavření kupní smlouvy.
   
 8. Kupující svá práva uplatní ihned po zjištění závady. Pokud se tak nestane, prodávající nenese žádnou zodpovědnost za zhoršení stavu zboží.
   
 9. Uplatní-li kupující vadu oprávněně, po dobu vyřízení reklamace (tudíž kupující nemůže zboží využívat), neběží lhůta pro uplatní práv reklamace.


3. Vyřízení reklamace

 1. Prodávající je povinen vydat o reklamaci písemný protokol o převzetí zboží obsahující datum a místo převzetí, kupujícím preferovaný způsob vyřízení reklamace, podrobný popis vytýkané vady a způsob, jakým bude kupující informován o vyřízení reklamace.
   
 2. Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, v složitějších případech pak do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
   
 3. Celá reklamace včetně odstranění závady musí být vyřízena ve lhůtě 30ti dnů, pokud se prodávající nedohodne s kupujícím jinak. Pokud nedojde k dodržení této lhůty, je to považováno za podstatné porušení kupní smlouvy.
   
 4. Kupující je povinen převzít zboží do 30ti dnů ode dne, kdy měla být reklamace maximálně vyřízena. V případě reklamace zboží „českou poštou“ či jinou zásilkovou službou je kupující povinen se s prodávajícím dohodnout na způsobu převzetí. Po této lhůtě může být kupujícímu účtován poplatek za uskladnění zboží. Po uplynutí 90ti dnů od dne, kdy měla být reklamace vyřízena může prodávající zboží zlikvidovat. O tomto postupu musí prodávající informovat kupujícího s dostatečným předstihem.
   
 5. Prodávající nese zodpovědnost za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy a vzniknou v době do 2let převzetí kupujícím-spotřebitelem a v době do 1 roku převzetím kupujícím, který není spotřebitelem.
   
 6. V případě, kdy by kupující v době uzavření kupní smlouvy vadu nepředvídal, jedná se o podstatné porušení smlouby a kupující má podle své volby na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu, či odstoupení od smlouby a vrácení kupní ceny v plné výši.
   
 7. V ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy a kupující má právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.
   
 8. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu. 
   
 9. Právo na dodání nové věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud se po opravě vada vyskytne opakovaně.
   
 10. Tato ustanovení uvedená v čtyřech bodech výše (3-6;3-7;3-8;3-9) se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.


5. Závěrečná ustanovení

 1. Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 1.září 2016
   
 2. Reklamační řád platí ve znění zveřejněném na webových stránkách „http://www.jamishop.cz/“ v momentě uzavření kupní smlouvy.
   
 3. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení reklamačního řádu.
   
 4. Prodávající je povinen na žádost předložit tištěnou aktuální verzi tohoto řádu na kterékoliv provozovně.


 

V Ostravě dne 1.září 2016


 

© Papír, kancelářské potřeby